Hem

Tumba Gymnasium

Individanpassad undervisning AST-stödet

Tumba gymnasium erbjuder individanpassad undervisning på studieförberedande program, med olika inriktningar, för dig som har en autismspektrumdiagnos eller närliggande problematik.

Det här är AST-enheten

Individanpassad undervisning

AST-enheten är en stödenhet, inom Tumba gymnasium, för elever med en eller flera NPF-diagnoser. Elever med NPF-diagnos kan söka till våra BAS-intag och utifrån stödenheten ändå gå ett helt studieförberedande program. Vi erbjuder möjligheten att läsa ett antal gymnasiegemensamma kurser på AST-enheten istället för i stor klass ute på programmen.

Inom AST-arbetslaget finns tillgång till legitimerade lärare i bland annat svenska, engelska, matematik, idrott, geografi och historia. För en del elever är det en trygghet att läsa några kurser hos oss som en introduktion till gymnasieskolan och för andra som vill läsa alla kurser ute på programmen kan det vara tillräckligt att endast få mentorshandledning på AST-enheten en gång i veckan.  Oavsett upplägg, planeras stödet tillsammans med elev, vårdnadshavare och mentor. Varje elev erbjuds individuella samtal med mentor varje vecka. Utöver det hjälper vi eleverna att hålla kontakt med externa lärare på kurser utanför enheten för regelbundna avstämningar av innehåll, planering, eventuella läxor och inlämningar.

Egna lokaler

Det är viktigt att våra elever känner sig trygga i verksamheten. AST-enheten har därför egna lokaler där eleverna också har tillgång till ett uppehållsrum med sköna soffor och spel. Här finns också avskärmade studieplatser så att eleverna, vid behov, kan få en lugn stund. Vi har tre större klassrum och ett mindre som alla är ljusa och sparsamt möblerade för att eleverna ska kunna hitta studiero utan att behöva distraheras. För de elever som vill ha det knäpptyst har vi hörselkåpor i klassrummen.

I AST-arbetslaget träffas vi kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade om samtliga elever på AST-enheten; om deras studier, välmående och närvaro. Vi jobbar mycket med inställningen “Alla har rätt att höras!” och det innebär en noll-tolerans mot mobbning och att vi uppmanar elever att alla har rätt att uttrycka sig.

Social träning

Knuten till AST-enheten har vi en elevassistent som jobbar mycket med socialträning. Hon jobbar bland annat med att hjälpa eleverna interagera med varandra på rasterna, spela spel, diskutera etc. 

Kontinuerlig kontakt

För att kunna stödja våra elever på bästa sätt håller vi en kontinuerlig kontakt med elevens vårdnadshavare. Kommunikationen kan ske genom mail, samtal eller dokument i Google Docs som fylls i löpande. En del elever har behov av individuell samtalstid med mentor varje vecka, då kan anteckningarna göras i ett delat dokument som vårdnadshavare har tillgång till (via Google Drive). 

Vi har en nära och kontinuerlig kontakt med kurator, sjuksköterska och studievägledare. På AST-enheten har vi en specialpedagog som jobbar nära undervisande lärare, både genom att medverka i undervisning vid behov, och även för att kartlägga behov av anpassningar och åtgärder. 

När eleven blivit myndig kan han eller hon ge sitt medgivande till att vår kontakt med vårdnadshavare fortsätter, denna kontakt är ofta viktig för oss i stöttandet av eleverna. Eftersom alla elever har olika styrkor och stödbehov arbetar vi för att på bästa sätt anpassa studierna efter dem. Detta sker alltid i samråd med elev, vårdnadshavare och mentor. Insatserna utvärderas regelbundet och ändringar görs vid behov. Ingen mall passar alla!

Anpassningar på AST

Samtliga elever på AST är berättigade anpassningar under sin gymnasietid. Vid behov utfärdar specialpedagog ett åtgärdsprogram där elevens behov av stöd och anpassningar kartläggs och dokumenteras. Undervisande lärare får sedan denna information för att kunna stötta eleven i undervisningen. Varje elev har individuella behov och de beslutas gemensamt med hemmet, mentor, specialpedagog och koordinator. 

 

Inskrivna elever på AST har rätt till följande anpassningar. Det är mentors, specialpedagogs och koordinators uppdrag att följa upp att dessa efterlevs:

Utökat mentorskap (gruppträff en gång i veckan och dessutom vid behov en individuell tid i veckan med planering av studier inför prov eller inlämningsuppgifter, studiepass etc. På den individuella handledningstiden ska bl. a. klasskalendern i V-klass gås igenom och eventuella studiepass planeras in).

Anpassade grupper – små grupper med färre elever för mer ett-till-ett-stöd från lärare, individuella genomgångar etc. I exempelvis kursen idrott och hälsa kan det av mentala och fysiska skäl finnas behov att ha Stödidrott, vilket kan innebära att kursen ges individuellt eller i väldigt liten grupp. 

Läxstudio – Vid behov kan elever få extra undervisning på vår läxstudio. Där arbetar eleverna med ämnen de behöver lägga mer tid på för att hinna med kursernas mål. 

Möjlighet att skriva prov på AST vid annat tillfälle, t ex pga missade lektioner eller för att skriva prov i lugnare miljö.

Förlängd provtid, vissa prov kan även skrivas på dator.

Muntliga kompletteringar kan ibland godkännas direkt efter ett prov skrivits som ett komplement om eleven har svårt att uttrycka sig skriftligt. 

Inlästa böcker –  eleverna får både kurs- och skönlitteratur via Inläsningstjänst och Legimus vid behov.

Övriga anpassningar
I vissa fall då behov föreligger kan skolan ansöka om studieanpassningförlängd studietid. Detta beslut ligger då hos kommunerna i vilka eleverna är bosatta. Det innebär att elever kan läsa ett fjärde år för att avsluta sina gymnasiestudier och nå en studentexamen. 

Vilka program kan du välja?

Upplägget för AST-stödet är anpassat för högskoleförberedande program. Med utgångspunkt i AST-enheten finns möjligheten att söka sig till Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet. Viktigt att komma ihåg är att undervisningen då delvis sker ute i resten av Tumba gymnasiums verksamhet och alltså inte enbart på AST-enheten. Det innebär att eleven behöver känna sig bekväm med att stundtals vistas i större grupper. På teknikprogrammet behöver man läsa programinriktningar ute på skolan i större grupper. Vi har olika studiealternativ beroende på program och elevens behov. Du har ett antal lärare och kurser som mentor hjälper till att strukturera vid behov och vi strävar efter att ha erfarna lärare som är behöriga att undervisa i flera ämnen. 

AST IM

Elever från Botkyrka utan avslutad grundskola och utan gymnasiebehörighet har möjlighet att komma in på IM hos oss på AST-enheten och läsa in de kurser som saknas, för att sedan läsa vidare på ett gymnasieprogram.

Pedagogik

Enligt skollagen (2010, kap. 3) ska undervisningen i skolan ske efter elevens behov och förutsättningar. Det finns därför inte något givet svar på vilken undervisningsform som passar en enskild elev bäst. För en elev med autismspektrumdiagnos innebär skoldagen i högre grad än för andra en mängd olika påfrestningar, och studierna måste anpassas efter detta.

Läs mer

Så här söker du till AST-stödet

För att få tillgång till det stöd som finns på AST-enheten behöver du söka till Samhällsprogrammet eller Teknikprogrammet med AST-stöd när du söker till Tumba gymnasium, och alltså inte till ordinarie program.  SYV på din nuvarande skola hjälper dig med din ansökan, som görs med bilaga 7 där pedagogisk kartläggning från grundskolan ska ingå. Vi ser helst att du och någon av dina föräldrar har varit i kontakt med skolan, och gärna varit här på besök, innan du söker. Det är på så sätt lättare för oss, och dig, att bedöma din möjlighet att genomföra gymnasiestudier på önskat program. Du som är skriven i en annan kommun än Botkyrka måste ha godkännande från din kommun för att bli inskriven på AST-stödet. Kontakta Patrik Larsson Häll om du har frågor eller är intresserad av o komma på ett besök. patrik.larsson.hall@botkyrka.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss som jobbar på AST-enheten.

Helena Björve (HBJ)

Lärare 072 596 64 63

SO, geografi, historia och religion

Ulrika Konstig (UJO)

Lärare 072 596 64 63

Svenska och mediekommunikation

Patrik Häll Larsson (PLA)

Lärare 073 311 95 36

Idrott och enhetsansvarig AST

Fredrik Lundin (FLN)

Lärare

Svenska och psykologi. Specialpedagog AST

Daniel Peterson (DPE)

Lärare

Matematik och kemi

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.