Hem

Tumba Gymnasium

Individanpassad undervisning AST-stödet

Tumba gymnasium erbjuder individanpassad undervisning på studieförberedande program, med olika inriktningar, för dig som har en autismspektrumdiagnos eller närliggande problematik.

Det här är AST-enheten

Individanpassad undervisning

AST-enheten är en stödenhet, inom Tumba gymnasium som jobbar nära elever med en eller flera NPF-diagnoser. Elever med NPF-diagnos kan söka till våra BAS-intag och utifrån stödenheten ändå gå ett helt studieförberedande program. Vi erbjuder möjligheten att läsa ett antal gymnasiegemensamma kurser på AST-enheten istället för i stor klass ute på programmen.

Inom AST-arbetslaget finns tillgång till legitimerade lärare i svenska, engelska, matematik, geografi och historia med mera. För vissa elever är det en trygghet att läsa några kurser hos oss som en introduktion till gymnasieskolan och för andra som vill läsa alla kurser ute på programmen kan det vara tillräckligt att endast få mentorshandledning på AST-enheten en gång i veckan.

Oavsett upplägg, planeras stödet fram tillsammans med elev, vårdnadshavare och mentor. Varje elev erbjuds individuella samtal med mentor varje vecka. Utöver det hjälper vi eleverna att hålla kontakt med externa lärare på kurser utanför enheten för regelbundna avstämningar av innehåll, planering, eventuella läxor och inlämningar.

Egna lokaler

Det är viktigt att våra elever känner sig trygga i verksamheten. Därför har AST-enheten egna lokaler där eleverna också har tillgång till ett uppehållsrum med sköna soffor och spel. Här finns också avskärmade studieplatser med hörlurar så att eleverna, vid behov, kan få en lugn stund. Vi har tre större klassrum och ett mindre som alla är ljusa och sparsamt möblerade för att eleverna ska kunna hitta studiero utan att behöva distraheras. För de elever som vill ha det knäpptyst har vi hörselkåpor i klassrummen.

I AST-arbetslaget möts vi varje morgon 08:00-08:45 för att hålla oss uppdaterade om samtliga elever på AST-enheten; om deras studier, välmående och närvaro. Vi jobbar mycket med inställningen “Alla har rätt att höras!” och det innebär en noll-tolerans mot mobbning och att vi uppmanar elever att alla har rätt att uttrycka sig.

Kontinuerlig kontakt

I kommunikationen med elevens hem vill vi gärna skapa förutsättningar för ett samarbete som passar både elev, vårdnadshavare och mentor, företrädesvis i form av mail eller ett Google Docs som fylls i efter behov. Vissa elever har behov av individuell samtalstid med mentor varje vecka och då kan anteckningarna med fördel göras i ett delat dokument (på vår Google Drive).

Vi har en nära och kontinuerlig kontakt med kurator, sjuksköterska och studievägledare. När eleven blivit myndig kan han eller hon genom att skriva under ett dokument ge sitt medgivande till att vår kontakt med vårdnadshavare fortsätter.

Eftersom alla elever har olika styrkor, svagheter och eventuell problematik gör vi vårt bästa för att anpassa studierna efter deras behov. Det sker alltid i samråd med elev, vårdnadshavare och mentor. Insatserna utvärderas regelbundet och ändringar görs vid behov. Ingen mall passar alla!

Anpassningar på AST

Samtliga elever på AST är berättigade anpassningar under sin gymnasietid. De anpassningar som beslutas står nedskrivna i de ÅP:n som skickas ut till samtliga undervisande lärare. Varje elev har individuella behov och de beslutas gemensamt med hemmet, mentor och koordinator. Eftersom elevens behov ligger till grund för beslut om anpassningar behöver självklart inte alla anpassningar nyttjas.

Inskrivna elever på AST har rätt till följande anpassningar och det är mentors och koordinators uppdrag att följa upp att dessa efterlevs:

Utökat mentorskap (gruppträff en gång i veckan och dessutom en individuell tid i veckan med planering av studier inför prov eller inlämningsuppgifter, studiepass etc. På den individuella handledningstiden ska bl. a. klasskalendern i V-klass gås igenom och eventuella studiepass planeras in).

Förlängda kurser (detta beslutas kring allt eftersom det visar sig att arbetstempot inte fungerar på lektionstid).

Anpassade grupper (små grupper med färre elever för mer ett-till-ett-stöd från lärare, individuella genomgångar etc).

Extra studiepass (komplement till en redan anpassad grupp, planeras tillsammans med mentor vid behov och kan ibland ledas av lärare om schema och ramtid tillåter).

Möjlighet att skriva prov på AST vid annat tillfälle, t ex pga missade lektioner etc.

Förlängd provtid och vissa prov kan även skrivas på dator.

Muntliga kompletteringar kan ibland godkännas direkt efter ett prov skrivits som ett komplement till läraren som sedan ska värdera elevens kunskaper.

Kommunikation i Drive varje vecka med familjen. I denna kommunikation ligger anteckningar från de individuella samtalen med eleven samt svar på mail från externa lärare som mentor mailar ut varje vecka.

Inlästa böcker –  eleverna får både kurs- och skönlitteratur via Inläsningstjänst och Legimus vid behov.

Övriga anpassningar
I vissa fall då behov föreligger kan skolan ansöka om studieanpassningförlängd studietid. Detta beslut ligger då hos kommunerna i vilka eleverna är bosatta. Det innebär i praktiken att elever kan läsa ett fjärde år för att avsluta sina gymnasiestudier och nå en studentexamen. En sådan anpassning utreds tidigast i slutet av årskurs 2.

Inför Nationella proven får våra elever en egen sal eller ett eget grupprum för att skriva de prov som tillåter detta, t ex inte i muntliga framställningar Matematik, Svenska och Engelska då dessa kräver vissa åskådare. Under proven tar vi hänsyn till elevernas behov i frågor om längre skrivtid, bruk av dator och i vissa fall hörlurar med musik.

Vilka program kan du välja?

Upplägget för AST-stödet är anpassat för högskoleförberedande program. Med utgångspunkt i AST-enheten finns möjligheten att söka sig till Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet. Viktigt att komma ihåg är att undervisningen då delvis sker ute i resten av Tumba gymnasiums verksamhet och alltså inte enbart på AST-enheten. Detta eftersom vi erbjuder två olika programinriktningar. Det innebär att eleven behöver känna sig bekväm med att stundtals vistas i större grupper, beroende på programval. På teknikprogrammet behöver man läsa matematik och övriga programinriktningar ute på skolan med blandad klass.

Vi har olika studiealternativ beroende på program och elevens behov. Du har ett antal lärare och kurser som mentor hjälper till att strukturera vid behov och vi strävar efter att ha erfarna lärare som är behöriga att undervisa i flera ämnen.

Elever från Botkyrka med icke avslutad grundskola och utan gymnasiebehörighet har möjlighet att komma in på IM hos oss på AST-enheten och läsa in de kurser som saknas, för att sedan läsa vidare på ett gymnasieprogram. Detta sker på individbasis.

Pedagogik

Enligt skollagen (2010, kap. 3) ska undervisningen i skolan ske efter elevens behov och förutsättningar. Det finns därför inte något givet svar på vilken undervisningsform som passar en enskild elev bäst. För en elev med autismspektrumdiagnos innebär skoldagen i högre grad än för andra en mängd olika påfrestningar, och studierna måste anpassas efter detta.

Läs mer

Så här söker du till AST-stödet

För att ansöka till ett program med stöd utifrån att du har autismspektrumdiagnos eller liknande ska du välja till exempel Samhällsprogrammet med AST-stöd när du söker till Tumba gymnasium.  SYV på din nuvarande skola hjälper dig med din ansökan, som görs med bilaga 7 där pedagogisk kartläggning från grundskolan ska ingå. Vi ser helst att du och någon av dina föräldrar har varit i kontakt med skolan, och gärna varit här på besök, innan du söker. Det är på så sätt lättare för oss, och dig, att bedöma din möjlighet att genomföra gymnasiestudier på önskat program. Du som är skriven i en annan kommun än Botkyrka måste ha godkännande från din kommun för att bli inskriven på AST-stödet.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss som jobbar på AST-enheten.

Camilla Myrtner (CMR)

Koordinator AST 073 311 95 36

Svenska och engelska

Zoltan Horvath (ZHO)

Lärare 072 596 64 63

Matematik, mentor för AE16IM

Helena Björve (HBJ)

Lärare 072 596 64 63

SO, geografi, historia och religion

Stefan Larsson (SLA)

Lärare 072 596 64 63

Engelska

Jonna Timlin (JTI)

Lärare 072 596 64 63

Svenska och psykologi

Ulrika Konstig (UJO)

Lärare 072 596 64 63

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.