Hem

Tumba Gymnasium

Synpunkter på verksamheten

Klagomålshantering

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan. Om du har klagomål eller synpunkter på Tumba gymnasiums verksamhet vill vi att du framför dem direkt till oss. Enligt Skollagens 4 kap 7-8§ ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

Har du synpunkter/klagomål, gör så här:

1. Fyll i formulär för klagomålshantering. Formuläret finns i pappersform vid skolans expedition.
2. Lämna in det ifyllda formuläret till Tumba gymnasiums expedition.
3. Rektor tar upp alla klagomålsärenden i skolans ledningsgrupp och ansvarar för att det görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att komma tillrätta med de eventuella bristerna. Inom fem arbetsdagar skall du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än fem arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Diarieföring

Inkomna klagomål, dokumentation under utredningen och svar till klaganden diarieförs.

Offentlighetsprincipen

Nästan allt som skrivs till Tumba gymnasium/Botkyrka kommun är allmän handling och nästan allt blir offentligt. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse och det räcker alltså inte med att du begär att skrivelsen inte kan vara offentlig.

Lämna synpunkter anonymt

Vi ser helst att du anger dina kontaktuppgifter när du lämnar klagomål så att vi kan återkoppla till dig om vilka åtgärder vi vidtagit.