Hem

Tumba Gymnasium

Elevhälsan

En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande.

Tumba gymnasium har ett elevhälsoteam som består av olika professioner i samverkan för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Här finns specialpedagoger, kuratorer, sjuksköterskor och skolläkare. Skolans studie- och yrkesvägledare ingår också i elevhälsoteamet.

Skolhälsovården har ett speciellt ansvar för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Skolhälsan ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas efter elevens förutsättningar och behov.

Vi finns här för dig Vem vänder jag mig till?

Skolsköterska

På Tumba Gymnasium arbetar skolsköterskorna främst med hälsobefrämjande arbete genom att försöka motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Drop-in-mottagning mån-fre kl. 10-12

Specialpedagog

Specialpedagogens roll är att tidigt identifiera och stötta elever i behov av särskilt stöd och syftet med arbetet är att skapa goda förutsättningar för samtliga elever att få möjlighet att utvecklas och nå kunskapsmålen på bästa möjliga sätt.

Kurator

En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och som stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid. Drop-in-mottagning mån-fre kl. 10-12

Sköterska & Läkare

På Tumba Gymnasium finns två skolsköterskor och vi arbetar främst hälsobefrämjande genom att försöka motivera elever att bevara samt  förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. En viktig del i vårt arbete är att identifiera elever i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt och att säkerställa att alla elever med stödbehov får adekvat stöd. Vi uppmanar därför alla föräldrar till elever med behov av stöd att kontakta oss. Självklart kan du som elev också söka oss om du känner att du ej får rätt stöd eller anpassningar.

Vi har drop-in-mottagning mån-fre kl 10.00-12.00.

Vi erbjuder förstås också enklare sjukvårdande insatser i akuta situationer och ofta hänvisar vi elever vidare till vårdcentral eller andra specialister beroende på behov. Vår skolläkare har mottagning en gång i månaden och tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskorna. Som elev, vårdnadshavare eller personal kan du alltid kontakta oss för hälsorådgivning.

Alla elever i åk1 på gymnasiet erbjuds ett enskilt hälsosamtal och vi har även hälsosamtal i grupp. Elever med stor frånvaro eller andra svårigheter kallas också till skolsköterskan för ett hälsosamtal. Skolsköterskorna är en del av elevhälsan och vi har ett tätt samarbete med kuratorer och specialpedagoger, men även med lärarna på skolan som vi träffar kontinuerligt. Vi arbetar även vid behov med hälsofrämjande undervisning och tillför medicinsk kunskap i det dagliga pedagogiska arbetet.

Vår ambition är att eleverna på Tumba gymnasium ska få professionell vägledning i frågor rörande fysisk och psykisk hälsa samt att de ska ha tillgång till evidensbaserade metoder för stresshantering och få gå på en skola där samtliga elever ges möjlighet att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt.

Mårten Olin

Skolsköterska 070 187 09 37

Helene Januss-Stjernkvist

Skolsköterska

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.

Kurator

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Den viktigaste uppgiften är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorns uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt.  Till skolkuratorn kan du komma med alla dina funderingar.

Vi har drop-in-mottagning mån-fre kl. 10-12.

Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, t ex:

 •  skolsituationen
 •  mobbning och utanförskap
 •  föräldrarelationer
 •  kompisrelationer
 •  kärleksbekymmer och mycket mer.

Kuratorer fungerar som samtalspartner när du vill prata om t ex:

 • hur man har det i skolan och/eller hemma
 • relationer med människor i elevens omgivning
 • livsstilsfrågor
 • sorg och krissituationer
 • olika former av missbruk

Vi fungerar även som rådgivare och informatörer när det gäller t ex:

 • studieekonomi och stipendier
 • bostads- och inackoderingsfrågor
 • kontakter med andra myndigheter gällande ekonomi och annat stöd
 • handikapp- invandrar- och flyktingfrågor

Ibland får kuratorerna frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till att slussa dig vidare till rätt person eller myndighet.

Vi arbetar även med relationer i grupper samt förebyggande arbete gällande till exempel missbruk. En kurator arbetar också mot olika former av kränkande beteende såsom mobbing, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet.

Kuratorn har sträng sekretess – tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid.
Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal på skolan får reda på eller misstänker att ”barn eller ungdomar far illa” så görs en anmälan till Socialförvaltningen.

Jenny Odefjärd

Skolkurator 073 421 88 02

ES, HU, SA, EK, FINEK, AST

Natasha Scott

Skolkurator 070 207 77 80

NA, TE, RL, EE, FT, IM

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.

Specialpedagog

Specialpedagogen har till uppgift att i samverkan med skolan identifiera och analysera orsaker till barns/elevers/gruppers svårigheter.

Specialpedagogens uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter med dina studier. Till specialpedagogen kan du komma med alla dina funderingar och frågor gällande din skolgång.

 • om anpassningar
 • om kompensatoriska hjälpmedel
 • om inlästa läromedel och skönlitteratur
 • om stöd på skolan
 • om studietips

På Tumba gymnaisum finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagog, psykolog och studie – och yrkesvägledare till hjälp för elever, lärare, skolledning och föräldrar.

Agnetha Strömbäck (AST)

Specialpedagog 070 188 69 79

Malene Steensgaard (MAT)

Specialpedagog 070 187 09 48

HU, SA och ES samt engelska

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.